Kai Estates Newburgh Indiana

Kai Estates

“Kai Estates is a neighborhood in Newburgh, a town along the Ohio River located in Ohio Township, Warrick County, Indiana.”